Statut

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja „NA FALI”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Łukasza i Paulinę Torma, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Jacka Osękowskiego w kancelarii notarialnej w Sanoku, ul. 3 maja 10/2 w dniu 26 lutego 2015 r., Repertorium A nr 1091/2015 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach(tekst jedn. Z 1991 r. nr 46 poz. 203 wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Polańczyk.

§ 4
Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji w celu realizacji swoich celów statutowych.

§ 8
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń.

§ 9
Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:
• Umożliwianie uprawiania i promocja sportów wodnych oraz kultury żeglarskiej i ekologii,
• Propagowanie i promocja turystyki, sportu i rekreacji wodnej,
• Prowadzenia i propagowania działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży, rozwijania aktywności, postaw i wrażliwości społecznej,
• Ogólny rozwój umiejętności żeglarskich, motorowodnych i innych, pozwalających bezpiecznie i właściwie uprawiać sporty wodne, doskonalić umiejętności w zakresie szkutniczym i rękodzielniczym oraz umiejętności artystycznych pozwalających popularyzować kulturę żeglarstwa, ekologię i turystykę. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• Organizację, pomoc w organizacji i udział w imprezach, regatach, zawodach, seminariach, spotkaniach i konferencjach promujących i traktujących o sportach wodnych,
• Organizację i pomoc w organizacji rejsów, wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, promujących uprawianie sportów wodnych, ekologię i kulturę żeglarską,
• Organizację i pomoc w organizacji szkoleń i treningów pozwalających uzyskiwać uprawnienia odpowiednich związków sportowych, w tym także osób niepełnosprawnych,
• Pomoc i doradztwo przy rewitalizacji, odbudowie i modernizacji jachtklubów, przystani, urządzeń hydrotechnicznych i sprzętu wodnego,
• Fundowanie i współfinansowanie stypendiów szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, szczególnie z rodzin najbiedniejszych i/lub patologicznych,
• Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz zakupu, remontów, modernizacji, budowy jachtów i żaglowców, oraz ich eksploatacji dla szkolnictwa nie związanego z gospodarką morską,
• Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej związanej z celami statutowymi Fundacji,
• Przyznawanie nagród oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji,
• Pomoc finansową dla dzieci i młodzieży a w szczególności w formie stypendiów naukowych, korepetycji, opłat czesnego, opłat za bursy, akademiki, internaty i inne,
• Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów statutowych,
• Doradztwo i udział w ochronie i odbudowie wodnego środowiska naturalnego: fauny, flory i dziedzictwa przyrodniczego, rozwój i kształtowanie postaw ekologicznych, jako naturalnie występujących wśród uprawiających sporty wodne i turystykę,
• Przekazywanie sprzętu sportowego i dydaktycznego instytucjom zajmujących się wychowaniem fizycznym dzieci i młodzieży,
• Inne działania służące realizacji celów statutowych.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1000,- PLN (tysiąc złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte prze Fundację w trakcie jej działania.

§ 13
Dochody Fundacji stanowią:
– darowizny, spadki, zapisy i dotacje,
– subwencje i datacje osób prawnych i fizycznych,
– dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
– dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
– fundusze programowe UE,
– wpływów z 1% podatku wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, z 2014 r. poz. 1118, z późniejszymi zmianami), od momentu uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
– inne źródła.

§ 14
Cały Dochód może być użyty wyłącznie na działalność statutową Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

§ 15
Władzami są Zarząd Fundacji, Komisja Rewizyjna oraz Rada Fundatorów.

§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, będącego jednocześnie jednym z Fundatorów.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, trwającą 4 lata.
3. Kandydatów do Zarządu mogą zgłaszać członkowie Komisji Rewizyjnej, Zarząd oraz Fundatorzy.
4. Członków Zarządu wybiera Komisja Rewizyjna.
5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną, na wniosek Członka Zarządu, jednego z Fundatorów lub Członka Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
– Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
– Realizacja celów statutowych,
– Sporządzanie i kontrola planów pracy i budżetu,
– Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
– Reprezentowanie Fundacji,
– Zatrudnianie pracowników, określanie warunków ich zatrudnienia i wynagrodzenia,
– Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 17
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
2. Z pośród członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany Przewodniczący.
3. Nowych członków Komisji Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej, powołuje swą uchwałą Komisja Rewizyjna. Kandydatura nowego członka Komisji Rewizyjnej winna być rekomendowana przez Fundatora, lub przynajmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej i zatwierdzona przez Komisję Rewizyjną większością głosów w głosowaniu.
4. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym Fundację.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
– Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
– Ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji,
– Uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
– Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
– Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
– Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

SPOSÓB REPREZENTOWANIA

§ 18
Reprezentować Fundację na zewnątrz może członek Zarządu samodzielnie.

§ 19
O sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
Uchwałę w sprawie zmiany w statucie podejmuje większością głosów Komisja Rewizyjna na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 21
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnej realizacji swoich celów.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnym zmianom cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów.

§ 23
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednogłośnie Komisja Rewizyjna na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 24
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz działającej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 25
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 26
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania przez nią osobowości prawnej.

Zostań naszym PATRONEM

Partnerzy